Aktualne programy unijne:

RPO WD – Działanie 1.5 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

nabór wniosków od 31.10.2016

Dofinansowanie wynosi 45% dla firm mikro i małych oraz 35% dla firm średnich.

60% otrzymają mikroprzedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 2 lata.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 10 mln zł

W przypadku mikroprzedsiębiorstw działających krócej niż 2 lata maksymalna wartość projektu wyniesie 250 tys. zł

Składam wniosek

RPO WD – Działanie 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Wydatki w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Poddziałanie 1.2.2 – ZIT WrOF nabór wniosków od 02.01.2017

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych

W przypadku prac rozwojowych maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku projektów dotyczących prowadzenie prac B+R wynosi do 5 mln wartości projektu

Składam wniosek

RPO WD – Działanie 1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;

b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw;

c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa

nabór wniosków od 30 stycznia 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość projektu na stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu na tworzenie Planów rozwoju eksportu wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Składam wniosek