Aktualne programy unijne:

RPO WD – Działanie 1.5 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

nabór wniosków od 31.10.2016

Dofinansowanie wynosi 45% dla firm mikro i małych oraz 35% dla firm średnich.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 10 mln zł

Składam wniosek

RPO WD – Działanie 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Wydatki w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

nabór wniosków do 21.12.2015

Maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku projektów dotyczących prowadzenie prac B+R wynosi do 5 mln wartości projektu

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych

W przypadku prac rozwojowych maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowalnych

Składam wniosek

RPO WD – Działanie 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Dotacja na stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, stworzeniu lub rozwóju strategii działań międzynarodowych, dostosowaniu produktów/usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, tworzeniu Planów rozwoju eksportu.

nabór wniosków do 21.12.2105

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość projektu na stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu na tworzenie Planów rozwoju eksportu wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Składam wniosek